Blog Kırmanckî Şiir

hebînê[1] vileyî: akın yanardağ

[2] hebînî, vileyê xo ra girêdayî yo,
ê zindanê memî de bîyo, ez

hunerê to bî, ma ça nêama mi vîrî
keyfê ziwanê to ra ça camendo ez?

ê çend rojê mi bî, vêrdîbî leyê to de
goşanê to de arêşîyêne vengê mi

çay xoşebere mekero royê[3] mi xo de
oyo ke to ra mendîbî, çay xo vîr a kero

ez bi a çuştîya[4] amêne şîyenê eşqê to ya
dinya ra cêr bî, hewes û keyfê bînî

wertê xozayî de têduşt de veng danê cisnî
ma çay vengê înan ra peyser mendo ez?

bêçika qilancike de mendo heneyê to
a rî ra tal mende heta nika, nêzon çay?

xebere êna, ma no çik o zê qilawetî nîya
hewn de zereyê mi dejneno, xêr o?

ti vengê vayî ya, cayê hurmetî ya
kêmîya to ya, royê mi dejnena

hêstirê dinya va çimanê mi ra war bê
ma çay nê kulî war mebê meşorê, tomet a?

ti rêça vayî ya, xemgînîya dar a, vaje rey
no keyfê kamî yo to de kewto ziwan?

o ez nêbîyo, pêşew û şodir meymanê to
çik bî qiseya ma, wadê ma çik bî ê rojan?

uca de mi ra dûrî vengê kamî yo êno to
o helmê kamî yo şono burî û porê to ra?

bêşaristan û bêwelat a raştîya ma, hen nîyo
zê wela vayî sono goçê ma rayan ra

ez hetê na dinya de, to hetê a dinya de
vaje mi ra, no zeman heta kotî şêro nîya?

şêrî deyn biwazî ê xizirê kalî ra, vajî
ju roja ma pîya kero, şaristanê ma de

dinya hîra ya, zereyê ma kul o, adir o
têduşt ra kilaman vacîme, no xezeb çik o!

hewn de pers kenê sodîr de pers kenê, vanê:
ma rê teng a na dinya, ma kamî rê hîra ya

[1]hebîn: resene
[2]zê: sey
[3] royê: ruhê
[4]çuştîya: çustîya, pêtîya, gewzîya
vate
kovara kulturî, hûmare: 61 /2019

Bunları da beğenebilirsin

Yorum Yok

Cevap Bırakın